Sociální služby rozšiřují portfolio. Víte, co vše pod ně spadá?

Vydáno 6.5.2016 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Sociální služby, pojem, který zná dnes každý. Jenže ne každý ví přesně, co vše pod ně spadá. I sociální služby se rozvíjejí v čase a jejich portfolio se od původního konceptu značně rozšířilo.

Sociální služby rozšiřují portfolio. Víte, co vše pod ně spadá?

Když se řekne sociální služby, co pod tím pojmem rozumíte? Jsou to činnosti, jež zajišťují pomoc a podporu různým osobám (dětem, seniorům, handicapovaný, nemocným, mladým rodinám, atp.) pro jejich začlenění do společnosti a v rámci předcházení sociálnímu vyloučení.

Reklama

Prostřednictvím sociálních služeb je tedy konkrétně poskytována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů. Obsah základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

Sociální služby vychází ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Ten upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory v mnoha sociálních oblastech (nepříznivá sociální situace, nemoc), určuje podmínky k poskytování sociálních služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

Oproti dřívějšku nabylo portfolio sociálních služeb o více než jednu třetinu a rozšířilo činnosti na další sféry, které se s vývojem doby objevily jako nutnost k pokrytí a podpoře.

Co vše dnes patří pod sociální služby?

 • sociální poradenství a sociálně zdravotní služby
 • sociální rehabilitace a osobní asistence
 • pečovatelská služba a služby rané péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby, tlumočnické služby
 • podporované bydlení a centra denních služeb
 • stacionáře denní a týdenní
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory a azylové domy
 • domy na půl cesty a chráněné bydlení
 • kontaktní centra a telefonická krizová intervence
 • krizová pomoc a nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny a služby následné péče a doléčovací služby
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • terapeutické komunity a terénní programy

Jak jsou koncipovány sociální služby?

Sociální služby jsou koncipovány tak, aby pomáhaly lidem žít běžný život. Aby jim umožnily dělat to, co k běžnému životu patří. Od práce, nákupů a návštěvy škol, přes možnost trávení volného času, až po samostatný život a domácnost. Zaměřují se na zachování co možná nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. A jsou poskytovány jak jednotlivcům, tak rodinám, stejně jako skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější skupinu příjemců sociálních služeb patří senioři, po nich lidé se zdravotním postižením, a poté rodiny s dětmi a lidé na okraji společnosti.

Kdo má v ČR na sociální služby nárok?

Při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou sociální služby poskytovány

 • osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu
 • osobě, které byl udělen azyl
 • občanovi a rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie
 • cizinci, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce

Poskytovatelé

Poskytovateli sociálních služeb jsou

 • Obce a kraje
 • Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zastřešení kvality sociálních služeb

Kvalitu zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, jehož hlavním úkolem je

 • příprava dlouhodobých systémových opatření
 • příprava příslušných právních předpisů
 • podpora rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb (plánování sítě sociálních služeb v krajích a obcích opírající se o zjištěné potřeby lidí, zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných služeb s důrazem na ochranu práv uživatelů služeb, občanských a svépomocných aktivit, tj. neziskového sektoru)

V oblasti podpory neziskového sektoru MPSV rovněž realizuje dotační řízení, jehož cílem je přispívat na provoz a rozvoj sociálních služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi. Toto dotační řízení je vyhlašováno každým rokem.

Zvyšování odbornosti a kvality sociálních služeb

Členství ČR v EU otevřela příležitost využití strukturální pomoci, přičemž MPSV zajišťuje čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu. A v sociální oblasti mají obce, kraje, nestátní neziskové organizace a další organizace možnost čerpat finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců při poskytování sociálních služeb a podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením.

Zdroj foto: MPSV

Tagy: druhy sociálních služeb, MPSV, poskytovatelé sociálních služeb, rozšíření portfolia, sociální služby