Speciál o certifikátech a akreditacích – druhá část

Vydáno 17.7.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

V této části článku si stručně osvětlíme obsah kurzů, jejich stručnou charakteristiku, pro koho jsou určeny, podmínky přijetí, jak dlouho trvají a kolik činí kurzovné.

Speciál o certifikátech a akreditacích – druhá část

Základní akreditované kurzy v oblasti sociální péče, úklidu a domácnosti

Pracovník v sociálních službách

Akreditovaný prezenční (denní) kvalifikační kurz o 150 hodinách, se 125ti hodinami teoretické výuky a 25ti hodinami praxe. Kurz probíhá v osmi dvoudenních modulech konaných během půlroku. Zakončen je zkouškou s písemným testem. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

Číslo akreditace: 2011/0575-PK

Kurzovné činí: 7.500 Kč

Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí, osobní asistence

Akreditovaný rekvalifikační kurz zakončený zkouškou, s možností úhrady přes UP. Je určen zájemcům o práci v sociálních službách. Zacílen je na získání profesních znalostí pro práci pečovatele s obslužnou péčí a osobního asistenta. Teoretická část je doplněna o interaktivní výuku a zahrnuje praktické otázky a situace, se kterými se účastníci mohou v praxi setkat. Kurz je vhodný k poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech ve formě pomoci a osobní asistence. Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

Číslo akreditace: 2013/1230-PK

Kurzovné činí: 8.900 Kč

Pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče, osobní asistence a výchovná nepedagogická činnost

Rekvalifikační kurz s akreditací pro ty, kdo chtějí pracovat v zařízeních sociálních služeb, nebo již pracují v sociálních službách. Kurz lze dobře využít k poskytování přímé obslužné péče u klientů v domácnostech ve formě pomoci a osobní asistence, ale též při poskytování základní výchovné nepedagogické činnosti, tzn. naplňování volnočasových aktivit u klientů, a to jak sociálních v zařízeních, tak i v domácnostech. Rekvalifikační kurz s možností úhrady přes UP je ukončen zkouškou. Podmínkou přijetí je věk nad 18 let, dobrý fyzický a psychický stav, čistý trestní rejstřík, ukončené středoškolské vzdělání (výuční list, maturita).

Číslo akreditace: 2012/12473–222

Cena kurzu: 13.330 Kč

Základy ergoterapie v praxi

Jednodenní akreditovaný kurz ke získání základního vhledu do oblasti ergoterapie. Je určen pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a ostatní zájemce (osoba pečující o osobu blízkou, atp.). Obsahem kurzu je ergoterapie obecná a cílená, ergoterapie tréninku kognitivních a percepčních funkcí, ergoterapie tréninku hrubé a jemné motoriky a ergoterapie zaměřená na soběstačnost. Dále základní principy individuálního plánování, kompenzační pomůcky a jejich využití a charakteristika a způsoby práce s lidmi s různým typem postižení. Podmínkou vydání osvědčení je 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině a zpětná vazba lektora.

Číslo akreditace: 2013/0749-PC/SP/VP/PP

Cena činí: 810 Kč bez DPH

Základy aktivizace seniorů

Akreditovaný jednodenní kurz vhodný pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Obsahem jsou cíle a předmět aktivizace v seniorském věku, přehled základních aktivizačních technik, kreativní techniky pro seniory, kognitivní aktivizace, stručná charakteristika jednotlivých terapií a další formy aktivizace. Podmínkou vydání osvědčení je 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině a napsání výstupního testu na 70%.

Číslo akreditace: 2014/0340-PC/SP/VP/PP

Kurzovné činí: 1.000 Kč bez DPH

Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách

Dvoudenní akreditovaný kurz pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a ostatní zájemce. Cílem kurzu je orientovat se v metodách sociální práce s duševně nemocnými, znát specifika přístupu ke klientům s duševním onemocněním, seznámit se se zvláštnostmi v komunikaci, v přístupu při jednání a při realizaci sociálních služeb, poznat metody práce s člověkem s demencí, schizofrenií, depresí a neurotickým onemocněním.

Číslo akreditace: 2012/0558-PC/SP/VP/PP

Cena kurzu: 2.000 Kč bez DPH

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Kurz o 160 hodinách, termíny a dny školení určují pořadatelé kurzu (informace k tomu se podávají telefonicky či na e-mail). Kurz je odborným vzděláním a přípravou na zkoušku z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a je zakončen zkouškou. Podmínkou vydání osvědčení je zvládnutí testu (80% správně zodpovězených otázek). Podmínkou přijetí do kurzu je ukončené základní vzdělání a trestní bezúhonnost.

Číslo akreditace: 69–017-M

Kurzovné činí: 7.500 až 8.000 Kč (dle materiálů, pomůcek a lektorů)

Pečovatel – Pečovatelka o děti ve věku od 0 do 15 let

Rekvalifikační kurz o 6–8 týdnech s denní (2 dny v týdnu) nebo víkendovou výukou (9 – 16h) školení. Kurz je učen k odbornému vzdělání péče o děti do 15 let – péče o děti v domácím prostředí, příprava dětí do školy, programu volného času pro děti, základy vývojové psychologie dětí, orientace v problematických situacích. Kurz je ukončen zkouškou.

Osvědčení akreditované MŠMT ČR Č.j.:19941/12–24/627

Cena kurzu: 7.600 Kč

Pečovatel o děti od 3 do 15 let pro zdravé a pro handicapované děti

Rekvalifikační kurz o 160 učebních hodinách s teoretickou a praktickou částí, ukončený zkouškou, lze získat i ŽL. Určeno pro zájemce o práci s dětmi, jejich celodenní péči o dítě, s uplatnění v domácím prostředí, v rodinách s hendikepovaným dítětem, v soukromých agenturách (zabývající se domácí péčí a hlídáním dětí), ve firemních školkách, školních družinách a rodinných zařízení (především v podnikatelských, pěstounských rodinách). Nabízí orientaci oboru psychologie, obecné a speciální pedagogiky, pediatrie, ošetřovatelské péče, hygieny, první pomoci.

Novinka – číslo akreditace v jednání.

Cena kurzu: 9.700 Kč

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o seniory v domácnostech

160 hodinový akreditovaný kurz s uplatněním jako pečovatel/ka u seniorů v domácnostech. Kurz je půlroční, probíhá 1 – 2× týdně. Součástí praxe ve vybraném zařízení. Absolventi se mohou uplatnit jako individuální pečovatelky v domácnostech seniorů, nebo v oblasti dalších služeb pro seniory. V letošním roce lze hradit kurzovné z ESF, nebo zažádat o úhradu Úřad práce, eventuálně kurzovné zahrnout do nákladů při zřízení živnosti. Požadavkem ke přijetí je čistý trestní rejstřík a potvrzení o zdravotní způsobilosti, k vydání osvědčení je nutná 80% účast na přednáškách a 100% účast na praxi s obhajobou závěrečné práce.

Podrobné informace a číslo akreditace sdělí pořadatelé kurzu.

Cena kurzu: 13.900 Kč

Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti

153 hodinový akreditovaný kurz pro uplatnění v oblasti péče o děti – individuální pečovatel/ka o děti od narození, v mateřských centrech a soukromých školkách jako pečovatel/ka o děti od narození. Obsahem je pedagogika, první pomoc, problematika sociálních služeb, vzdělávací a výchovné techniky, sociálně právní minimum, prevence onemocnění, výživa dětí, základy péče o domácnost, metody sociální práce atp. Kurz je půlroční, probíhá 1 – 2× týdně. Součástí je odborná praxe ve vybraném zařízení. Kurz je ukončen obhajobou závěrečné písemné práce. Požadavkem k přijetí je čistý trestní rejstřík a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Podrobné informace a číslo akreditace sdělí pořadatelé kurzu.

Kurzovné činí: Kč 13.900 Kč

Hospodyně

Denní nebo víkendový kurz o 88 vyučovacích hodinách, jehož obsahem je výuka organizace a provedení příležitostného a pravidelného úklidu v domácnosti, zásady péče o domácí zvířata, základy stolování a zásady správné životosprávy, také správná organizace času, správa domácnosti s organizováním nákupů, legislativa založení a provozování živnosti. Kurz je ukončen zkouškou. Požadavkem k přijetí je čistý trestní rejstřík a potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Osvědčení akreditované MŠMT ČR Č.j.:19934/12–24/626

Cena kurzu činí: 5.800 Kč

Úklidový pracovník

Rekvalifikační čtyřtýdenní kurz v rozsahu 196 hodin (nebo 254), jehož obsahem je zásady BOZP a hygienu práce, psychologické zásady jednání, profesní chování a zásady společenského vystupování, úklid domácností a komerčních prostor, typy čistících prostředků a chemikálií, zásady stolování a servírování, základy ekonomiky a řízení domácnosti, základy práce na PC. Pokud absolventi složí závěrečnou zkoušku trvající 4 hodiny, obdrží osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností. Požadavkem k přijetí je základní vzdělání, dosažení věku 18 let, výpis z trestního rejstříku a lékařské potvrzení o schopnosti zvládnout úklidové povolání.

Kódy profesí 69–010-E, 69–009-E, 69–011-H a 69–008-E (dle zaměření – úklid kombinovaný, nebo jen určitých prostorách, domácnostech či speciální práce).

Kurzovné se pohybuje od 5.500 do 8.500 Kč dle rozsahu a složení (teorie a praxe).

Základní nabídka certifikovaných kurzů v oblasti sociální péče, úklidu a domácnosti

Ošetřovatelská péče se zaměřením na seniora

Certifikovaný kurz je určen pro nelékařská zdravotnická povolání a jiné odborné pracovníky dle zákona č. 96/2004 Sb. – tzn. (všeobecným sestrám, zdravotnickým asistentům, zdravotně sociálním pracovníkům, ergoterapeutům). Umožní získat základní orientaci v problematice dlouhodobé péče o seniora, komplexní zdravotně sociální péčí, metodami a specifiky práce. Kurz je rozdělen na část teoretickou (4× půlden) a část praktickou (4× půlden). Podmínkou k přijetí do kurzu je minimálně roční praxe v oboru. Po absolvování kurzu (teoretické i praktické části) a složení závěrečné zkoušky je absolventovi přiděleno 18 kreditní bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Kurzovné činí: 2.000 Kč

Pracovník v sociálních službách – Pečovatel/ka o děti do 15 let, včetně handicapovaných

Certifikovaný 160 hodinový kurz se 120 hodinami teorie a 40 hodinami praxe. Probíhá v denní výuce (dva dny v týdnu). Obsahem je právní, sociální a etické minimum, první pomoc a bezpečnost práce, základy hygieny, výživa a stravování, somatologie, základy péče o dítě, péče o nemocné dítě, pedagogika, komunikace, psychologie, krizová intervence, aktivizační techniky. Uplatnit lze ve firemních a soukromých školkách, v domácím hlídání a péči o děti, kurz je též vhodný jako příprava k národní kvalifikační zkoušce Chůva. Kurz je ukončen závěrečnými zkouškami s písemnou a ústní částí.

Absolventi obdrží certifikát s platností v ČR.

Kurzovné činí: 7.500 Kč

Hospodyně

Certifikovaný kurz o šesti hodinách s osvědčením s celostátní platností je určen pro studentky, které chtějí získat dlouhodobou brigádu v oblasti úklidu domácností, pro ženy hledající nové uplatnění na trhu práce, a ženy, které chtějí pracovat jako profesionální hospodyně či paní na úklid. Obsahem školení je etický kodex hospodyně, získání klienta a práce u klienta, pojistná událost, role a práce hospodyně v domácnosti, podrobný popis úklidu s názornými ukázkami, úklidové principy, bezpečnostní zásady při úklidu domácnosti, základní vybavení domácnosti pro úklid a ekologické čištění domácnosti.

Absolventky získají certifikát o absolvování kurzu.

Kurzovné činí: 1.290 Kč vč. DPH

Chůva

Certifikovaný šestihodinový kurz určen pro studentky, které chtějí získat dlouhodobou brigádu v oblasti hlídání dětí, ženy které hledají nové uplatnění na trhu práce. Obsahem kurzu jsou témata jako etický kodex chůvy, role a práce chůvy v rodině, řešení krizových situací, péče o dítě (stravování, hygiena, oblékání, usínání, vycházky, onemocnění, návštěva pediatra), všestranný rozvoj dítěte, udržování pořádku, vývojová psychologie, bezpečnostní zásady při péči o dítě, základy první pomoci – život ohrožující situace

Absolventky získají certifikát o absolvování kurzu.

Kurzovné činí: 1.290 Kč vč. DPH

Dula absolvent

Dvouletý kurz Dula absolvent nabízí základní výcvikový kurz pro duly. K zařazení do výcviku je nutné projít výběrovým řízením. Není požadováno žádné speciální vzdělání (ale minimální vzdělání s maturitou). Vítány jsou kandidátky, jež mají již vlastní zkušenost s porodem (není ale podmínkou). Prezenční část výcviku trvá 2 roky a to v celkem 11 dvoudenních setkání. První – sebezkušenostní část se skládá z 5ti modulů. Po ní je možno začít doprovázet pod vedením zkušených dul-konzultantek k porodům. Po ukončení celé prezenční části získává studentka statut Dula absolvent.

Certifikovaná dula

Pokud dula splní vše a je již dulou absolventem, může pokračovat k titulu certifikovaná dula. K tomu je nunto splnit další podmínky – 5 oddoprovázených porodů a účast na 3 supervizích. Pak ukončuje dula vzdělávání pohovorem a obhajobou vlastních kazuistik a stává se Certifikovanou dulou. Předpokládaná cena činí 27.000 Kč. V ceně je zahrnuto všech 11 dvoudenních modulů, lektoři, konzultantky, nájem, občerstvení. V ceně není zahrnuta případná individuální terapie a supervize.

Absolventka získá osvědčení Certifikovaná dula.

Profesní úklid

Semestr jednodenních přednášek na téma profesionální úklid domácnosti. Je určen zejména hospodyním, které si potřebují doplnit své znalosti a získat nové informace z oboru čistících prostředků a úklidových pomůcek. Rovněž se hodí pro veřejnost. Absolventky získají certifikát o absolvování. Cena se pohybuje dle rozsahu od 1.000 do 4.000 Kč.

Rehabilitační ošetřování pro pacienty se sníženou soběstačností

Certifikovaný kurz určený pro zdravotnické pracovníky, kteří jsou evidováni v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání, a to pro všeobecné sestry, ergoterapeuty, fyzioterapeuty, zdravotnické osobní asistenty, sanitáře. Po absolvování kurzu složeného z teoretické i praktické části se skládá závěrečné zkouška. Absolvent získá 12 kreditních bodů v rámci celoživotního vzdělávání.

Kurzovné činí: 5.371 Kč bez DPH

Zdroj foto: www.flickr.com

Tagy: akreditace, cena a termín, certifikát, kurz