Užitečný Fond dalšího vzdělávání

Vydáno 28.12.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Fond dalšího vzdělávání je znám jen okrajově. Ač je fondem, který může být prospěšný každému z nás, málokdo ví, co je jeho náplní.

Užitečný Fond dalšího vzdělávání

Co tedy vlastně je Fond dalšího vzdělávání, proč byl zřízen, co je jeho posláním a jak funguje?

Fond dalšího vzdělávání (FDV)

FDV je příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, který byl zřízen jako finanční fond k podpoře možností profesního uplatnění občanů ČR při hledání zaměstnání, a to díky jejich dalšímu vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání svým pojetím cílí na podporu uplatnitelnosti obyvatel Česka skrz další vzdělávání.

Posláním Fondu dalšího vzdělávání je

  • navyšování kvalifikace a profesní vybavenosti jednotlivců pro potřeby trhu práce
  • lepší uplatnitelnost znevýhodněných osob na trhu práce a podpora jejich sociálního začleňování prostřednictvím dalšího vzdělávání
  • poskytování metodických, poradenských a informačních služeb subjektům v oblasti dalšího vzdělávání
  • další vzdělávání jednotlivců
  • realizace stáží ve firmách
  • poradenství celé škále dalšího vzdělávání
  • tvorba a rozvoj nástrojů regulace a koordinace dalšího vzdělávání
  • tvorba a aktualizace Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací, o nichž jsme psali zde a znovu i zde
  • šíření informací spojených s dalším vzděláváním
  • propagace ve sféře dalšího vzdělávání

Jak Fond dalšího vzdělávání funguje?

FDV poskytuje příspěvky na vzdělávání, které jsou jasně definovány standardy pro další vzdělávání. Fond také dohlíží na realizaci jím podporovaného dalšího vzdělávání, přičemž reviduje správné provázání s dalšími aktivitami, jako je kupříkladu poradenství vhodné informační zdroje, návaznost na Národní soustavu práce a Národní soustavu kvalifikací.

Pro správné nastavení dalšího vzdělávání jednotlivců využívá FDV vlastní metodické, analytické a evaluační kapacity a vychází z poznatků o kvalifikačních požadavcích na trhu práce a dostupných datových zdrojů. Výsledky vzdělávání a jeho poskytovatele vždy ověřuje.

V rámci stáží FDV garantuje dostupnost nabídky kvalitních stáží a stimuluje poptávku po nich. Také zastupuje zájmy stážistů tak, aby jim účast na stážích přinášela očekávaný přínos a podporuje poskytovatele stáží při přípravě nabídky volných pozic a při samotné realizaci stáží.

Poradenství jako součást

To jsou základní funkce, poslání a činnost Fondu dalšího vzdělávání. Mimoto však nabízí již ve výčtu zmíněné poradenství v oblasti dalšího vzdělávání. Toto poradenství se týká nejen jednotlivců při poskytování stáží, ale je součástí při získávání a zvyšování kvalifikace. FDV rovněž poskytuje poradenství různým subjektům v oblasti dalšího vzdělávání, což jsou kupříkladu vyhlašovatelé výzev, příjemci projektů, objednavatelé a poskytovatelé dalšího vzdělávání.

NSP a NSK

V souvislosti s tvorbou a aktualizací Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací usiluje Fond dalšího vzdělávání o další rozšiřování praktického využívání NSP a NSK. Rovněž rozvíjí spolupráci se zástupci zaměstnavatelů a sektorovými radami.

Další vzdělávání má své standardy

Ty FDV přímo ovlivňuje a dává jim podobu potřebnou pro další vzdělávání podporované z veřejných prostředků. Využívá k tomu finančních příspěvků převážně z Evropských sociálních fondů. Při přípravě a tvorbě standardů vychází z NSP a NSK. Konkrétně a aktuálně to znamená katalog šablon stáží, standardy socioekonomického vzdělávání, počítačová komunikace, spolu s manažerskou, podnikatelskou a environmentální složkou.

Šíření informací a propagace

Síření informací spojených s dalším vzděláváním a propagace ve sféře dalšího vzdělávání funguje prostřednictvím Znalostní báze dalšího profesního vzdělávání, Národní soustavy povolání, Národní soustavy kvalifikací, Centrální databáze kompetencí nebo Národního katalogu stáží.

Co vše aktuálně Fond dalšího vzdělávání realizoval a jak konkrétně pomohl, čtěte v naší aktualitě zde.

Zdroj foto: Fdv.mpsv.cz