Víte, co je Tessea?

Vydáno 30.12.2017 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Tajemná zkratka skrývá nestátní a neziskovou organizaci, která usiluje o rozvoj sociálního podnikání u nás. Funkční a aktivní je již osmým rokem.

Víte, co je Tessea?

Dřívější externí skupina Nesea a Národní tematická síť pro sociální ekonomiku fungovaly v rámci programu Equal. V návaznosti na ně pak roku 2009 vznikla v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky, coby jakási neformální názorová platforma pro jednotlivce, podnikatele, nestátní neziskové organizace a mnohé jiné subjekty, které usilovaly o správnou a kvalitní sociální ekonomiku a rozšíření povědomí o ní mezi veřejnost.

Na tuto platformu poté úzce navazuje již dnešní spolek Tessea ČR, z.s. Činnost Tessea byla zpočátku řešena skrz Novou ekonomiku o.p.s., poté spadala Tessea činností pod P3 – People, Planet, Profit, o.p.s., přičemž tým P3 je stále hlavní tepnou i pro nově vzniklý spolek Tessea.

Tessea, jako národní tematická síť, přispívá k rozvoji sociálního podnikání, u nás funguje již devátým rokem, což mnohé asi překvapí, protože pokud se více nezajímali o sociální podnikání, uniklo jim to. Zkratka Tessea znamená Tematickou síť pro sociální ekonomiku.

Tessea ČR, z.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním cílem je rozvoj sociálního podnikání v Česku a de facto zastřešuje sociální podniky z celé České republiky a má vazby na činnost v regionech.

Co je sociální podnik?

Sociálním podnikem může být podnikající fyzická nebo právnická osoba, která se veřejně hlásí k sociálnímu podnikání, má společensky prospěšné aktivity, webové stránky, na nichž uvádí své činnosti a aktivity, je registrována v databázi a není osobou veřejného práva, či příspěvkovou organizací, na jejíž řízení nemá většinový vliv osoba veřejného práva.

Tessea sdružuje sociální podniky členstvím ve své organizaci. Tyto sociální podniky tak propojuje, a samo sociální podnikání významně podporuje. Její podpora spočívá v propagaci výrobků a služeb jejich členů, v poradenství, ale má i formu vzdělávacích akcí, přičemž úzce spolupracuje i s akademickou oblastí v národním a mezinárodním měřítku. Díky tomu mají její členové aktuální informace o sociálním podnikání v Česku i ve světě. Tessea má i svůj klub, kde sdružuje sociální podnikatele i všechny zájemce o sociální oblast a sociální podnikání (tzv. stakeholdery). A všechny jejich aktivity prezentuje navenek.

Co patří k hlavní činnosti spolku?

 • Především je to správa celé databáze sociálních podniků u nás, podpora zájmů a aktivit sociálních podniků, i propagace sociálního podnikání jako takového s publikací odborných periodik a dalších materiálů.
 • Náleží sem i propagace výrobků a služeb sociálních podniků spolu s nejrůznějšími vzdělávacími aktivitami, jako jsou konference, kulaté stoly, semináře atp. Tyto akce jsou podnětnou možností setkávání sociálních podnikatelů, které nabízí vzájemné inspirování i čerpání nových informací.
 • A v neposlední řadě je to zkoumání potřeb sociálních podniků v souvztažnosti s navazováním nových kontaktů nebo prohlubováním stávajících jak v národní, tak nadnárodní, tedy mezinárodní, sociální sféře.

Členství ve spolku Tessea

Členství skýtá mnohé výhody odvíjející se od výše zmíněných činností. A členem nemusí být pouze sociální podnik či podnikatel, ale každý, kdo se o sociální podnikání zajímá.

Členství v Tessea je totiž děleno na členství řádné a členství přidružené. Řádným členem může být osoba, která je sociálním podnikem, případně právnická osoba, která sdružuje či zastřešuje sociální podniky.

Přidruženým členem se pak může stát fyzická nebo právnická osoba, která není sociálním podnikem nebo zastřešující regionální organizací, ale o tématiku a oblast sociálního podnikání se zajímá.

Řádné členství je zpoplatněno ročním poplatkem ve výši 3 tisíc korun a přidružené pak částkou 1 tisíc korun.

Proč být členem Tessea jako řádný člen?

 • Řádní členové mají přístup k aktuálním informacím o sociálním podnikání skrz Zpravodaj Tessea, webové stránky spolku, telefonicky či osobně díky regionálním ambasadorkám.
 • Mají rovněž ze své pozice řádného člena možnost regulovat stěžejní podklady i normy sociálního podnikání, přičemž k dobru mají i možnost inzerce zdarma o svých sociálních aktivitách, nabídce služeb a produktů, a to hned na dvou webových portálech a jednom tištěném, a to na webu www.tessea.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz a ve zpravodaji Tessea.
 • Dále mohou využít poradenskou a konzultační podporu se slevou a také slevy na seminářích partnerských organizací. Se semináři, konferencemi a kulatými stoly se pojí možnost setkávání se s ostatními sociálními podnikateli a síťování v Klubu sociálních podnikatelů. Získat lze i zprostředkování kontaktů v Česku a zahraničí, a to jako v sociálním podnikání tak i v akademickém sektoru.

Přidružené členství

 • To dává přístup k aktuálním informacím o sociálním podnikání formou skrz web Tessea, telefon, osobně díky ambassadorkám nebo díky Zpravodaji Tessea.
 • I oni mohou zdarma inzerovat a informovat o svých službách či výrobcích na webu www.tessea.cz, www.ceske-socialni-podnikani.cz a ve zpravodaji Tessea.
 • A i zájemci o sociální podnikání z řad nepodnikatelů v této oblasti mohou získat zprostředkování kontaktů v ČR, zahraničí i akademickém sektoru.
 • Staňte se i vy členem Tessea, přihlášku najdete zde
 • Více o spolku Tessea čtěte zde

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: sociální podnik, sociální podnikání, spolek, TESSEA