Zaměstnávání OZP a invalidních osob

Vydáno 7.9.2015 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Zaměstnávání invalidních důchodců a zdravotně postižených osob může být díky různým zvýhodněním přínosné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance. Obě skupiny mohou spolu ušetřit značné částky.

Zaměstnávání OZP a invalidních osob

Invalidní důchodci a osoby zdravotně postižené (OZP) mohou být dobrými, stálými a věrnými pracovníky. Často totiž díky zdravotnímu handicapu přehodnotili svůj život a mají trochu jiný žebříček životních hodnot. Svého zaměstnání si velmi váží a pracují tak, aby si je nejen udrželi, ale pracují kvalitně a zodpovědně, jsou ke svému zaměstnavateli velmi loajální.

Co si pod pojmem OZP představit?

Dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, je definována OZP jako osoba se zdravotním postižením, které je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány:

  • invalidními ve třetím stupni
  • invalidními v prvním nebo druhém stupni
  • zdravotně znevýhodněnými

Tuto skutečnost dokládají posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Invalidní důchodce

Do konce roku 2009 byly v zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, konkrétně od § 38 vymezeny pojmy částečná invalidita a úplná invalidita. Tato skutečnost se k 1. lednu 2010 změnila, když došlo k zavedení třístupňové invalidity – invalidita prvního stupně, invalidita druhého stupně a invalidita třetího stupně. Invalidita třetího stupně odpovídá doposud platné plné invaliditě a první dvě jmenované dřívější částečně invaliditě.

Znovuzavedení kategorie osob zdravotně znevýhodněných

Od 1. ledna 2015 je opět zavedena kategorie osob zdravotně znevýhodněných. Díky tomu mohou zaměstnavatelé zaměstnávající v pracovním poměru více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců na chráněných pracovních místech za 1. kalendářní čtvrtletí 2015 požádat o poskytnutí příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nejen na invalidní důchodce ve třech stupních invalidity, ale i na osoby zdravotně znevýhodněné.

Nové podmínky pro poskytování tohoto příspěvku upravuje od 1. ledna 2015 novela zákona o zaměstnanosti. Úřad práce ČR zaměstnavatele informuje o této změně mimo jiné prostřednictvím letáku, který je k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce ČR a na webových stránkách úřadu práce v sekci Informační letáky – praktické rady.

Zaměstnávání ID

Invalidní důchodce může být zaměstnancem a být zaměstnán, ale je nutno brát v potaz, jak byla posouzena v rámci LPK jeho pracovní schopnost a stupeň invalidity. Ten je odstupňován poklesem pracovní schopnosti minimálně o 35 a více procent, podle čehož je pak posuzovaný člověk zařazen do určitého stupně invalidity. Platí, že čím vyšší procentuální pokles pracovní schopnosti (na základě dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu), tím vyšší stupeň invalidity. Vše je vymezeno v § 39 odst. 1, 2 a 3. zákona o důchodovém pojištění a vyplývá z toho, nakolik je pak ID schopen vykonávat práci a jaký úvazek je pro něj vhodný.

Proč zaměstnávat ID a OZP?

Zaměstnávání těchto osob sebou nese výhody. A tato zvýhodnění mohou šetřit peněženku oběma stranám.

Výhody pro zaměstnance

Při nástupu do zaměstnání vyplňuje každý Prohlášení poplatníka k dani z příjmů, na jehož základě si může OZP a ID uplatnit u zaměstnavatele různá daňová zvýhodnění (slevy na dani). Konečná čistá mzda je poté vyšší, než když tyto úlevy neuplatnil.

Daňová zvýhodnění

  • Jak zdravý zaměstnanec, tak ID a OZP mohou uplatnit slevu na poplatníkave výši 24.840,– Kč ročně a tedy 2.070,– Kč měsíčně.
  • OZP a ID dále mohou uplatnit slevu na invaliditu I. a II. stupně ve výši 210,– Kč měsíčně/ 2.520,– Kč ročně, nebo úlevu při invaliditě III. stupně 420,– Kč měsíčně/5.040,– Kč ročně.
  • Každý OZP a ID, který je držitelem průkazu ZTP/P, má ještě nárok na uplatnění slevy ve výši 1.345,– Kč měsíčně/16.140,– Kč ročně.

Po uplatnění těchto slev činí daň minimum. A slevy lze uplatnit i zpětně za daný rok na jeho konci, a to vyplněním Potvrzení o zdanitelných příjmech a s ním požádat finanční úřad o vrácení případných záloh na dani.

Úlevy na zdravotním pojištění

Jakýkoli stupeň invalidity znamená, že zaměstnání ID je bráno jako vedlejší činnost, když coby hlavní činnost a hlavní zdroj financí je považován invalidní důchod. Díky tomu je zdravotní pojištění vypočítáno ze skutečné hrubé mzdy, a ne z minimální mzdy, jako u zdravých řadových zaměstnanců. A pokud je OZP či ID zaměstnán ve firmě, která zaměstnává více jak 50 % zdravotně postižených, je částka za zdravotní pojištění ještě ponížena.

Výhody pro zaměstnavatele

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v části třetí, § 68 až § 84, je vymezeno několik výhod při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Chráněné pracovní místo a příspěvek na jeho vytvoření

Zaměstnavatel, který chce zaměstnat osobu se zdravotním postižením, může požádat místně příslušný úřad práce o vymezení CHPM na každého takového OZP zaměstnance. CHPM se vymezuje pro každého zaměstnance. Podmínkou však je, aby neměl zaměstnavatel žádné dluhy u institucí jako jsou finanční úřad, zdravotní pojišťovna, ČSSZ a celní úřad. Formální náležitosti ohledně žádosti jsou v zákoně také zakotveny a nápomocný je také příslušný úřad práce.

Vymezení CHPM je spojeno s příspěvek pro zaměstnavatele na zřízení chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením. Ten může činit až osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením až dvanáctinásobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. A v případě zřizování více než deseti takových CHPM, může příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

Je druhu dotací pro zaměstnavatele OZP a ID. Může o příspěvek požádat na místně příslušném ÚP v případě, že má s úřadem práce uzavřenou smlouvu o vymezení nebo zřízení CHPM a po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení CHPM, či vymezení CHPM. Roční výše příspěvku může činit maximálně 48 000 Kč na jedno zřízené CHPM.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na CHPM

Třetí možností pro zaměstnavatele je tento příspěvek. O něj může požádat zaměstnavatel zaměstnávajícímu na CHPM více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Příspěvek částečně pokrývá vynaložené prostředky na mzdy a další náklady. O tento příspěvek je nutno žádat na místě příslušné krajské pobočce úřadu práce, pro poskytování příspěvku je krajská pobočka úřadu práce, v jejímž obvodu má sídlo zaměstnavatel – právnická či fyzická osoba.

Pro zjištění této podmínky (zaměstnání více než 50 % osob se zdravotním postižením) je rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí. Tento příspěvek je úřadem práce poskytován zpětně za uplynulé čtvrtletí na základě písemné žádosti zaměstnavatele, jež musí být na úřad práce doručena nejpozději do konce kalendářního měsíce, který následuje po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Navýšení příspěvku po roce

Po uplynutí 12 kalendářních měsíců lze požádat o zvýšení, nejvýše však o 2 000 Kč měsíčně na každého jednoho zaměstnance. Toto zvýšení nelze uplatnit na zaměstnance, kteří mají CHPM vymezené v místě svého bydliště, nebo jinde mimo pracoviště zaměstnavatele.

Žádné DPP a DPČ

Žádný z příspěvků nelze poskytnout na zaměstnance, kteří jsou zaměstnáni na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti.

Daňové úlevy pro zaměstnavatele

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a § 35, se daň snižuje o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Pokud je výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 tohoto paragrafu desetinné číslo, stanoví se poměrná část z uvedených částek.

Sjednocení pojmenování

Od 1. ledna 2012 došlo ke sjednocení Chráněné pracovní dílny a Chráněného pracovního místa do jednoho označení – Chráněné pracovní místo. Zachováno zůstalo tzv. náhradní plnění, což je možnost plnit povinný podíl zaměstnávaných osob se zdravotním postižením formou odebírání výrobků či služeb od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Zdroj foto: Flickr.com

Tagy: CHPM, ID, OZP, zaměstnanci, zaměstnavatelé