Život bez některého z rodičů může finančně ulehčit sirotčí důchod

Vydáno 9.10.2012 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Prázdniny jsou za námi a další školní rok již běží. Všichni školáci a studenti jsou tak trochu otráveni z toho, že opět musejí do lavic. V prodejnách kancelářských a papírenských potřeb se tvoří fronty a „dolaďování“ školní výbavy a pomůcek finišuje.

Takto začíná nový školní rok převážné většině dětí. Některé ovšem mají i další starosti, mezi něž patří i prokazování nároku na sirotčí důchod. Protože jim jeden z rodičů umřel a oni žijí pouze s pozůstalým rodičem, musejí tito studenti na začátku školního roku prokazovat nárok na něj.

Co vše to obnáší

Nárok na sirotčí důchod je podložen zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a to vymezením v paragrafech 52, 53 a 82. Má na něj nárok nezaopatřené dítě, zemřel-li
• jeden nebo oba rodiče či osvojitel, nebo
• osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče
• sirotčí důchod se vyplácí, jestliže rodič nebo osvojitel, byli poživateli starobního, invalidního důchodu, nebo ke dni smrti splnili podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod, anebo zemřeli následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání
• nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi
• oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů
• sirotčí důchod zaniká osvojením, ale jestliže dojde ke zrušení osvojení, vznikne tento nárok znovu
• výše sirotčího důchodu se skládá ze dvou složek – základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy, v případě oboustranného sirotka náleží pouze jednou. Procentní výměra důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

Žádost o přiznání důchodu

Ta se podává osobně na příslušné OSSZ dle místa trvalého bydliště. Za nezletilé děti jej nárokuje pozůstalý rodič nebo osvojitel, za zletilé může i jiná fyzická osoba na základě plné moci. OSSZ je povinna sepsat žádost o dávku důchodového pojištění a nesmí odmítnout sepsání žádosti. K tomu žadatel dokládá úmrtní list rodiče, rodný list, při zletilosti občanský průkaz. Zaměstnavatele zemřelého rodiče vyzývá k dodání podkladů OSSZ sama.

Prokazování nároku

Tento důchod náleží nezaopatřenému dítěti bez jednoho nebo obou rodičů po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí povolání, nejdéle však do 26 let věku. Často se stává, že v době po ukončení školního roku Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydá rozhodnutí o odejmutí výplaty sirotčího důchodu. A jestliže studium trvá i nadále, buď na dané stávající škole, nebo v jiné, je nutno, aby student předložil aktuální potvrzení školy o studiu.
Toto musí obsahovat základní osobní údaje a informace o jaké studium se jedná, v jakém je student ročníku a dokdy má studium trvat. ČSSZ pak vyplácí sirotčí důchod po celou dobu trvání studia. Pokud student doloží nárok na dávku později – např. škola mu vydá potvrzení až po zápisu ke studiu, není zapotřebí již podat námitek k předchozímu odejmutí či zastavení výplaty důchodu. ČSSZ sama výplatu sirotčího důchodu obnoví a částky za příslušné období doplatí.
Naopak, je-li studium ukončeno či přerušeno dříve, student je povinen oznámit to písemně do 8 dnů na ČSSZ, případně vrátit již vyplacené dávky, které mu nenáleží. Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje studium na střední, vyšší odborné a vysoké škole v České republice i cizině. Jestliže si student přivydělává, není to překážka k výplatě dávek sirotčího důchodu. Zde je podstatné jen trvání řádného denního (prezenčního) studia a u formy dálkové, distanční, večerní nebo kombinované pak ještě skutečnost, že student nepracuje v takové míře, u níž je povinná účast na zdravotním a sociálním pojištění.

Stáhněte si

Zdroj loga: www.cssz.cz

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení