Změny a novinky v oblasti sociálních služeb v roce 2014

Vydáno 27.1.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Nový rok přináší změny v oblasti práce a sociálních věcí. Prohlédněte si novinky, které se dotýkají důchodů, nemocenského pojištění, pojistného a sociálního zabezpečení nebo právní úpravy zákoníku práce.

Co tedy v reálu bude jinak?

Osoby zdravotně postižené (OZP)

 • Mění se podmínky, podle nichž se přiznává průkaz osoby se zdravotním postižením. Konkrétně tzv. zdravotní podmínka pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením i řízení o něj. Od 1. ledna 2014 je možno průkaz přiznat jen na základě podání žádosti, proběhnutí samostatného správního řízení, a to včetně posouzení zdravotního stavu posudkovým lékařem okresní správy sociálního zabezpečení. Tato úprava se v podstatě vrací k tomu, co platilo do konce roku 2011. Samotný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením nebude vázán na uznaný stupeň závislosti nebo na neschopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace.
 • Mění se i pravidla u příspěvku na mobilitu. Ti, co příspěvek už pobírají, ho budou při splnění podmínek pobírat i nadále. U nových žadatelů je vznik nároku na tento příspěvek podmíněn vlastněním průkazu ZTP nebo ZTP/P přiznaného po lednu 2014. Výše příspěvku se nemění, i nadále činí 400 Kč měsíčně. Od 1. ledna 2014 bude možné na žádost toho, kdo příspěvek pobírá, vyplatit příspěvek najednou za tři kalendářní měsíce, za něž mu náležel.
 • Rozšířil se okruh osob, které mají při splnění ostatních podmínek nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla, a to o osoby s anatomickou ztrátou dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování.

Sociální služby

Nastávají dílčí změny v zákoně o sociálních službách, které reagují na praktické provádění zákona.

 • Upřesňuje se vymezení okruhu oprávněných osob pro účely příspěvku na péči a pro účely poskytování sociálních služeb.
 • Je prodloužena platnost současného postupu při přidělování dotací na poskytování sociálních služeb, když se na kraje povinnost poskytovat dotace přenese až od roku 2015.

Důchody

 • Starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2014, se zvyšují, a to tak, že se základní výměra (stejná pro všechny druhy důchodů) zvyšuje o 10,– Kč na 2.340,– Kč a procentní výměra, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, se zvyšuje o 0,4 %.
 • Důchody od lednové splátky vzrostou v průměru o 45,– Kč, a to zcela automaticky přes Českou správu sociálního zabezpečení. Také je v jednání na rok 2014 mimořádná valorizace, která by měla nepříznivou současnou situaci seniorům kompenzovat, podrobnosti naleznete zde.

Nemocenské pojištění

Od ledna 2014 vyplácí zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Redukční hranice pro denní vyměřovací základ, na jehož základě se vypočítá nemocenské, jsou pro rok 2014 následující:

 • první redukční hranice činí 865 Kč
 • druhá redukční hranice činí 1 298 Kč
 • třetí redukční hranice činí 2 595 Kč

Pojistné a sociální zabezpečení

Je nejvýznamnější změna částek:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 25 942 Kč
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 245 216 Kč
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost v roce 2014, je 62 261 Kč
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 6 486 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 1 894 Kč
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 2 595 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 758 Kč

Právní úpravy v zákoníku práce (ZP)

Do občanského zákoníku přechází:

 • právní úprava svéprávnosti fyzické osoby – zaměstnance nebo zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • stanovení zákazu výkonu závislé práce do 15 let věku
 • důsledky neplatnosti právních jednání

Zákoník práce tuto problematiku – až na výjimky – již neupravuje.

 • ZP stanoví, ve kterých případech se ke konkrétnímu věcně nebo formálně vadnému právnímu jednání nepřihlíží, a tudíž jsou právně neúčinná (např. výpověď z pracovního poměru, která nebyla dána písemně, ujednání v podnikové kolektivní smlouvě, která upravují práva zaměstnanců v menším rozsahu než kolektivní smlouvy vyššího stupně, vzdání se práva zaměstnancem, které mu přiznává ZP, kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis, postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu nebo převzetí dluhu zaměstnance vůči zaměstnavateli nebo naopak jinou osobou).
 • ZP ve vazbě na obecnou úpravu v občanském zákoníku zavádí nový institut spočívající v možnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zákonným zástupcem mladistvého zaměstnance mladšího šestnácti let věku s přivolením soudu, je-li to nezbytné v zájmu jeho vzdělávání, vývoje nebo zdraví.
 • ZP stanoví zákaz postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, nebo použití tohoto práva k zajištění dluhu, s výjimkou dohody o srážkách ze mzdy.
 • ZP omezuje možnosti započtení proti pohledávce na mzdu, plat, odměnu z dohody nebo jejich náhradu, a to jen ve vazbě na podmínky stanovené pro výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy v občanském soudním řízení.

Manuál pro žadatele

Pro lepší orientaci v sociální oblasti vydalo MPSV Příručku pro OZP v roce 2014 a soubor tří letáků nejen pro OZP.

Příručka pro OZP vydaná roku 2014

 • pomoc při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti
 • jak lze získat průkaz osoby se zdravotním postižením
 • kdo má nárok na příspěvek na péči a kdo o příspěvku rozhoduje
 • kde lze žádat o dávky a jaké tiskopisy jsou třeba
 • jak posouzení nároku na konkrétní příspěvek či dávku probíhá v praxi
 • jaká je výše příspěvku a jak se vyplácí nebo kde jsou k dispozici kontakty na poskytovatele sociálních služeb
 • aktuální informace o sociálním systému ve vztahu k lidem se zdravotním postižením
 • proč a kdy se změnilo posuzování zdravotního stavu
 • jak ministerstvo podporuje práci pro osoby se zdravotním postižením
 • v čem spočívá zvýšená ochrana handicapovaných na trhu práce
 • o speciálních dávkách a informace o invalidních důchodech
 • jak pomáhá osobám se zdravotním postižením Evropská unie
 • jaké evropské projekty se v České republice realizují a jak taková pomoc vypadá

Publikace má dvaatřicet stran, a je k dispozici ve vestibulech budov MPSV a na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Informační letáky o dávkách státní sociální podpory

MPSV vydalo na počátku roku 2014 tři informační letáky o dávkách státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi. Snahou je napomoci žadatelům orientovat se v sociálních dávkách. Vznikl tak soubor tří letáků.

 • leták o dávkách státní sociální podpory
 • leták o pomoci v hmotné nouzi
 • leták o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Všechny letáky obsahují informace platné od 1. ledna 2014.

Leták Dávky pro osoby se zdravotním postižením

 • jak získat průkaz osoby se zdravotním postižením
 • kdo má nárok na příspěvek na péči či na příspěvek na mobilitu
 • v jaké výši se příspěvky vyplácejí a kde lze o dávky požádat

Leták Státní sociální podpora

 • jak probíhá řízení o přiznání dávek
 • kolik činí porodné a přídavek na dítě a kde lze získat podrobnější informace
 • jak postupovat, pokud žadatel nesouhlasí s vydaným rozhodnutím o nepřiznání dávky

Leták Pomoc v hmotné nouzi

 • kdo je a kdo není osoba v hmotné nouzi
 • jaké dávky lze žádat
 • kolik činí částky životního a existenčního minima
 • zjednodušené podmínky pro poskytnutí předmětných dávek

Letáky byly distribuovány na kontaktní pracoviště ÚP ČR a na obecní úřady s rozšířenou působností. K dispozici budou také ve vestibulech budov MPSV.

Čtěte více:

Změna ve vyplácení nemocenských dávek

Výměna průkazu OZP

Změna výše cestovních náhrad

Změny pro ÚP ČR

Letáky OZP

Příručka pro OZP v roce 2014

Zdroj info a foto: www.mpsv.cz

Tagy: Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, péče o osoby s hendikepem, Úřad práce České republiky