Změny pro rok 2019 v sociální sféře

Vydáno 17.12.2018 Příspěvky a dávky Pavla Jelínková

Rok 2019 přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna 2019 dojde ke zvýšení minimální mzdy, navýšení důchodů, příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti, zvýšení rodičovského příspěvku k roku 2020 a změnám v pomoci v hmotné nouzi. V půli roku i ke změně v proplácení pracovní neschopnosti.

Změny pro rok 2019 v sociální sféře

Vyšší důchody

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní výměra všech důchodů, a to ze současných 9 % na 10 % průměrné mzdy.

 • základní výměra se zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč
 • procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry

Důchody se zvýší v průměru o 900 korun. Také je zde zvýšení procentní výměry důchodu o 1 000 Kč u osob, které dosáhly věku 85 let. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O zvýšení důchodu bude všem příjemcům důchodu zasláno písemné oznámení.

Vyšší minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvyšuje minimální mzda, a to z 12 200 Kč na 13 350 Kč za měsíc. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Pojištění OSVČ

Od 1. ledna 2019 se u OSVČ mění splatnost záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Dosud musela OSVČ zaplatit zálohu a pojistné ve lhůtě 20 dnů následujícího kalendářního měsíce, při jejím nedodržení musela platit z dluhu na zálohách penále. Při nezaplacení pojistného v této 20denní lhůtě jí nemocenské pojištění zaniklo. Nově od 1. ledna 2019 činí lhůta pro zaplacení záloh a pojistného celý měsíc, na který se záloha či pojistné platí.

Od roku 2019 může OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, požádat i o zrušení povinnosti platit zálohy. Bude jí vyhověno, pokud dosahuje tak malých příjmů, že lze předpokládat, že nebude povinna za tento rok platit pojistné na důchodové pojištění, a proto zaplacené zálohy za měsíce tohoto roku by jí byly vráceny.

Pojistné na sociální zabezpečení

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného je 32 699 Kč
 • maximální vyměřovací základ pro placení pojistného činí 1 569 552 Kč
 • rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 78 476 Kč ročně
 • minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost je 8 175 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 2 388 Kč
 • minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost je 3 270 Kč – z toho minimální záloha na pojistné činí 955 Kč

Nemocenské pojištění

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění z částky 2 500 Kč na částku 3 000 Kč. Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se zvyšují:

 • v 1. redukční hranici na částku 1 090 Kč
 • ve 2. redukční hranici na částku 1 635 Kč
 • ve 3. redukční hranici na částku 3 270 Kč

Pracovní neschopnost

Od 1. 7. 2019 by měla náležet zaměstnancům náhrada mzdy nebo platu i za první 3 pracovní dny trvání dočasné pracovní neschopnosti. Poskytování náhrady mzdy nebo platu za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti již schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu, návrh však ještě musí projednat Senát a podepsat prezident republiky. Zvýšené náklady na výplatu náhrady mzdy budou zaměstnavatelům kompenzovány snížením odvodu pojistného na nemocenské pojištění.

Rodičovský příspěvek

Podle návrhu, který MPSV předložilo vládě, na úpravu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, by mělo dojít k navýšení rodičovského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč (450 000 Kč při péči o dvojčata či vícerčata). Účinnost uvedeného opatření se navrhuje od 1. ledna 2020.

Zvýšení příspěvku na péči

Dle novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, dojde v roce 2019 ke zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni závislosti (úplná závislost) na 19 200 Kč u osob (shodně dospělých i dětí) nevyužívajících pobytové sociální služby.

V souvislosti s tímto zvýšením dochází od 1. července 2019 také ke zvýšení příspěvku na péči ve III. stupni závislosti o 4 000 Kč u osob nevyužívajících pobytové sociální služby, u dospělých to je na 12 800 Kč, u dětí na 13 900 Kč.

Účinnost u příspěvku ve IV. stupni nastává prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů, u III. stupně je účinnost stanovena dnem 1. července 2019.

Pomoc v hmotné nouzi

Dle změny zákona č. 111/2006 Sb., o dávkách pomoci v hmotné nouzi ve znění navrženém Senátem. Senioři nad 70 let, invalidé, osoby závislé na pomoci druhé osoby či klienti v pobytových sociálních službách a další zranitelné osoby už nebudou dostávat část příspěvku v poukázkách.

Nově se tedy dávky nebudou vyplácet poukázkami v případech, kdy výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 Kč a v následujících specifických případech, kdy je příjemce nebo osoba společně s ním posuzovaná osobou, která poskytuje péči podle § 3 odst. 1 písm. a) bodu 5 nebo osobou, které:

 • 1. jsou poskytovány pobytové sociální služby
 • 2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,
 • 3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost
 • 4. byl přiznán příspěvek na péči ve III. stupni (těžká závislost) nebo ve IV. stupni (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí o přiznání této dávky, nebo v případě, že se jedná o osobu starší 70 let,
 • 5. byla přiznána invalidita III. stupně
 • 6. nebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele

Novela zákona byla dne 11. prosince 2018 podepsána prezidentem republiky a nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: hmotná nouze, příspěvek na péči, příspěvky a dávky, rodičovský příspěvek