Změny v sociální oblasti pro rok 2015

Vydáno 17.12.2014 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Konec roku 2014 se blíží kvapných krokem a brzy budeme psát rok s číslovkou 2015. Co v něm bude nového? Jaké změny lze očekávat v roce 2015 v sociální oblasti?

Změny v sociální oblasti pro rok 2015

Rok 2015 přináší četné změny v oblasti práce a sociálních věcí. Dotknou se nejen krajů a jejich fungování, ale hlavně občanů, a to jak rodin s dětmi a dětí samotných, tak důchodců i handicapovaných.

Přinášíme Vám ucelený sumář všech změn pro rok 2015 v sociální a pracovní oblasti.

Kraje budou spravovat finance pro sociální služby

Sociální služby budou mít z hlediska financí na starosti jednotlivé kraje, které budou peníze na sociální služby rozdělovat samy místním poskytovatelům. Úprava byla zvolena proto, že kraje se mnohem lépe orientují ve svých regionálních poskytovatelích. A tak bude nově zákonem nastavena výše finančního podílu ze státního rozpočtu pro jednotlivé kraje. Počítá se tak se stabilizací, vyšší provázaností i rozvojem sociálních služeb v jednotlivých regionech, přičemž samotným krajům přibude i povinnost určování regionálního pokrytí sociálních služeb na základě zjištěných potřeb obyvatel v daném kraji.

Povinná elektronická komunikace s ČSSZ zaniká

Lednem 2015 dochází ze zákona ke zrušení povinné elektronické komunikace s ČSSZ. Je to dáno novelou zákona o daních z příjmů. V ní je definováno, že elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři je v oblasti sociálního zabezpečení ryze dobrovolnou. Více čtěte v aktualitě zde.

Vyšší starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody

Od 1. ledna 2015 dochází k valorizaci starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích důchodů, a to dle 100% nárůstu spotřebitelských cen a o jednu třetinu nárůstu reálné mzdy. Důchodcům si tak od ledna 2015 navýší výplata důchodů o cca 200 korun měsíčně. Jedná se tedy o všechny starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody přiznané před 1. lednem 2015, přičemž se zvyšují dle následujícího vzorce:

 • základní výměra navyšuje o 60 Kč na 2 400 korun
 • procentní výměra zvyšuje o 1,6% výměry, jež náleží ke dni, od něhož je procentní výměra navýšena.

Stoupá minimální mzda

Cílem této úpravy je, aby byla minimální mzda vyšší než sociální dávky a lidem se vyplatilo poctivě pracovat. Dochází proto k dalšímu navýšení minimální mzdy tak, aby se procentuálně přiblížila 40 procentům průměrné mzdy v ČR. Od ledna 2015 bude minimální mzda činit 9 200 korun, minimální hodinová mzda tím vzroste z 50 korun a 60 haléřů na 55 korun. Minimální mzda se naposledy zvyšovala v létě roku 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.

Redukce nemocenského pojištění

U nemocenského pojištění se upravuje výše denního vyměřovacího základu, podle kterého se vypočítá nemocenská. A to tak, že:

 • první redukční hranice činí 888 korun
 • druhá redukční hranice činí 1 331 korun
 • třetí redukční hranice činí 2 662 korun
 • částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském zůstává na 2 500 korun

Výše vyplácených dávek nemocenského pojištění bude od 1. ledna 2015 upravena dle tohoto vzorce bez nutnosti o úpravu žádat automaticky.

Mění se výše pojistného na sociální zabezpečení

Pojistné na sociální zabezpečení prodělá změny v částce i vyměřovacím základu:

 • částka průměrné mzdy pro účely pojistného bude činit 26 611 korun
 • maximální výše vyměřovacího základu pro placení pojistného bude ukotvena na 1 277 328 korun
 • rozhodná částka/daňový základ pro účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost bude činit 63 865 korun.

Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ vykonávající hlavní činnost za daný kalendářní měsíc i další měsíce činí 6 653 korun. Z toho minimální záloha na pojistné činí:

 • 1 943 korun, není-li OSVČ účastna důchodového spoření
 • 1 744 korun, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost za kalendářní měsíc i další měsíce činí 2 662 korun. Z toho minimální záloha na pojistné činí:

 • 778 korun, není-li OSVČ účastna důchodového spoření
 • 698 korun, je-li OSVČ účastna důchodového spoření.

Regulace doplatku na bydlení

Je zacílena proti zneužívání tohoto doplatku ubytovateli. Nová pravidla pro vyplácení pomoci v hmotné nouzi napomohou efektivnímu vyplácení doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení bude podle návrhu poskytován jen ubytovnám, které splní hygienické standardy kvality bydlení. Poskytne se také doplatek na bydlení jen osobám, které bydlí na ubytovně, pouze se souhlasem obce, v níž se ubytovna nachází. S platností od května 2015. Stanovuje se rovněž maximální výše nájemného, a to dle částky v místě obvyklé a normativních nákladů na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře.

Porodné nejen pro první dítě

Zavádí se zpět porodné i na druhé dítě. U prvního dítěte zůstává částka porodného 13 tisíc korun Na druhé dítě činí porodné 10 tisíc korun. Je to dáno zvýšením koeficientu z 2,4 násobku, na 2,7 násobku životního minima rodiny. Za nových podmínek na porodné dosáhne více rodin. Na porodné u prvního dítěte by měly dosáhnout domácnosti s čistým příjmem do 20 817 korun, u matky samoživitelky s příjmem do 13 176 korun. U vícerčat se maximální částka zvyšuje na 23 tisíc korun, přičemž nezáleží, o který porod v pořadí se jedná.

Zřízení dětských skupin

Od 29. listopadu 2014 je účinný zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Zřízení dětských skupin napomůže návratu mnoha rodičů do pracovního procesu, přičemž dětské skupiny pomohou vyřešit chybějící místa pro děti předškolního věku a doplnit stávající systém péče o předškolní děti. Založení takové skupiny bude administrativně i finančně méně náročné než u klasických školek. Navíc zaměstnavatelé si mohou daňově uznat náklady na provoz vlastního zařízení, nebo příspěvku na provoz zařízení zajišťovaného jinými subjekty pro děti zaměstnanců. Rodiče zase mohou při umístění dítěte do dětské skupiny využít slevu na dani.

Průkazy pro handicapované snáze a rychleji

Výměna průkazu pro handicapované se stává efektivnější a snazší. Držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P si budou moci vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů. Odbourává se správní řízení, jež by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Nárok na příspěvek na mobilitu bude nově vázán přímo na nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.

Zdroj: www.mpsv.cz