Změny v zaměstnávání OZP platné od ledna 2018

Vydáno 8.2.2018 Péče o osoby s hendikepem Pavla Jelínková

K 1. 1. 2018 nastaly změny v systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Tyto vcelku zásadní změny se dotýkají všech zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50 % OZP z celkového počtu svých zaměstnanců a mají uzavřenu písemnou dohodu s Úřadem práce ČR.

Změny v zaměstnávání OZP platné od ledna 2018

Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů od 1. 1. 2018 zavádí pojem chráněný trh práce.

Pojem chráněný trh práce

Do konce roku 2017 tento pojem nebyl zaveden, přičemž příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa či příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa mohl být poskytován rovněž zaměstnavatelům, kteří nezaměstnávali více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Pojem chráněné pracovní místo byl tedy využíván i pro oblast volného trhu práce.

Chráněný trh práce v roce 2018

Do chráněného trhu práce nově spadají pouze takoví zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců a s nimiž Úřad práce ČR uzavřel písemnou dohodu o jejich uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Od 1. ledna 2018 dochází ke změně názvu příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa na příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením.

Dále dochází ke změně názvu příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa na příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením.

Pojem chráněný trh práce tedy bude používán výhradně v souvislosti se zaměstnáváním více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců zaměstnavatele, se kterým má Úřad práce ČR uzavřenu účinnou písemnou dohodu o jeho uznání za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Kdo je OZP?

Ustanovení § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti definuje osoby se zdravotním postižením, kterým je poskytována zvýšená ochrana na trhu práce.

Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány

 • invalidními ve třetím stupni
 • invalidními v prvním nebo druhém stupni
 • zdravotně znevýhodněnými

Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení.

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP

Příspěvek na zřízení pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením je poskytován na základě ustanovení § 75 zákona o zaměstnanosti. Je možné jej poskytnout zaměstnavatelům na chráněném i na volném trhu práce.

Příspěvek na pracovní místo nahrazuje příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Je to téměř totožné, jako příspěvek na zřízení pracovního místa pro OZP upravený ustanovením § 75 zákona, s tím, že jsou vypuštěny některé podmínky pro poskytování příspěvku na pracovní místo. Jedná se o ty, které jsou určeny pro chráněný trh práce.

Tím pádem nebude u poskytování příspěvku na pracovní místo kontrolováno

 • splnění podmínky vyloučení srážek ze mzdy
 • vyloučení trestního stíhání
 • uložení pokuty za přestupek na úseku zaměstnanosti
 • opakované podání stížnosti a posuzování přínosu pro zaměstnávání OZP

Na poskytnutí tohoto příspěvku není právní nárok a při určování, zda bude či nebude poskytnut se řeší a uvažuje o možnosti uplatnění osoby OZP, pro níž má být pracovní místo sjednáno v souvztažnosti s aktuální situací na regionálním trhu práce a také fakt, jestli žadatel čerpá další příspěvky a dotace.

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním OZP

Příspěvek na úhradu provozních nákladů vynaložených v souvislosti se zaměstnáváním osoby se zdravotním postižením je poskytnut na základě ustanovení § 76 zákona o zaměstnanosti. Příspěvek nelze poskytovat na osobu se zdravotním postižením, na kterou Úřad práce ČR poskytuje příspěvek podle ustanovení § 78a zákona o zaměstnanosti. Na příspěvek není právní nárok.

Příspěvek na provoz nahrazuje nově příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa. Došlo k odstranění návaznosti poskytování příspěvku na provoz na dohodu o zřízení nebo vymezení chráněného pracovního místa. Příspěvek bude poskytován na základě dohody uzavřené podle ustanovení § 76 odst. 6 zákona o zaměstnanosti a nebude již podmíněn existencí další dohody. Je možno jej poskytnout i osobě samostatně výdělečně činné, a to i v případě, kdy se jedná o osobu zdravotně znevýhodněnou.

Příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném trhu práce

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce na základě písemné žádosti zaměstnavatele. Tento příspěvek podle § 78a nahrazuje příspěvek na podporu zaměstnávání OZP na chráněném pracovním místě.

Poskytnutí příspěvku podle §78a je vázáno na uzavřením dohody o uznání.

Co je dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu?

Dohoda o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce vymezuje subjekty působící na chráněném trhu práce, přičemž chráněný trh práce je tvořen zaměstnavateli zaměstnávajícími více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, kteří mají zároveň uzavřenou s Úřadem práce ČR účinnou dohodu o uznání.

Benefity určené pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce, jako je příspěvek podle ustanovení § 78a zákona o zaměstnanosti a možnost poskytovat tzv. náhradní plnění, jsou podmíněny účinností dohody o uznání.

Dohoda o uznání zaměstnavatele je uzavírána v rámci místní působnosti krajské pobočky Úřadu práce ČR, v jejímž obvodu má zaměstnavatel sídlo nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu, a to na dobu tří let.

V případě opětovného uzavření dohody o uznání je tato uzavírána na dobu neurčitou. Za opětovné uzavření dohody se dohoda považuje, když nejpozději do 3 měsíců po uplynutí účinnosti dohody o uznání uzavřené na dobu 3 let zaměstnavatel opětovně požádá o její uzavření.

Náležitosti dohody o uznání

Mimo náležitostí při zřizování či vymezování chráněných pracovních míst dohoda o uznání navíc obsahuje závazek zaměstnavatele předkládat Úřadu práce ČR roční zprávu o své činnosti, a to vždy do 15. 7. následujícího roku. Formulář roční zprávy je přílohou dohody o uznání.

Podmínka zaměstnávání více než 50 % OZP byla do 31. 12. 2017 zjišťována každé čtvrtletí na chráněném pracovním místě. Od 1. 1. 2018 je tato podmínka dokládána v rámci žádosti o uzavření dohody o uznání, a to za kalendářní čtvrtletí předcházející podání žádosti o uznání.

Dochází ke změně výše a struktury příspěvku podle §78a.

Výše příspěvku pro osoby uznané v některém ze stupňů invalidity

Celková maximální měsíční výše příspěvku činí na jednu osobu 13 000 Kč a z toho je

 • 1 000 Kč paušální složka příspěvku
 • 12 000 Kč maximální mzdová složka příspěvku

Výše příspěvku pro osoby zdravotně znevýhodněné OZZ

Celková maximální měsíční výše příspěvku činí na jednu osobu 6 000 Kč a z toho:

 • 1 000 Kč paušální složka příspěvku
 • 5 000 Kč maximální mzdová složka příspěvku

Částka 1 000 Kč je poskytována paušálně, lze ji uplatnit měsíčně na zaměstnance se zdravotním postižením v pracovním poměru i v případě, že tento zaměstnanec po část měsíce nebo celý měsíc nepracoval (např. z důvodu pracovní neschopnosti, ukončení nebo zahájení pracovního poměru v průběhu měsíce).

Pokud jde o zaměstnance, který je uznán invalidním v 1., 2. nebo 3. stupni invalidity, zaměstnavatel uplatňuje na tohoto zaměstnance nárok na poskytnutí mzdové složky příspěvku až do výše 12 000 Kč měsíčně.

Náklady rozhodné pro zvýšení příspěvku

Jsou podle § 78a jsou specifikovány v ustanovení § 78a odst. 12 zákona o zaměstnanosti. Pro uplatnění dalších nákladů vynaložených zaměstnavatelem na zaměstnávání osob se zdravotním postižením je zaměstnavatel povinen prokázat, že tyto náklady přímo souvisejí se zaměstnáváním těchto osob. Pokud zaměstnavatel tuto skutečnost jednoznačně neprokáže relevantními doklady nelze mu další náklady uznat.

Náklady na dopravu

Uznatelné jsou takové náklady, které jsou přímo spojené s dopravou osob se zdravotním postižením na místo výkonu práce a z místa výkonu práce nebo s dopravou materiálu či hotových výrobků, jejichž zpracování či výroba souvisí s prací těchto osob. V případě nákladů na dopravu nejsou uznatelné takové náklady, které mají investiční charakter a náklady, u kterých nelze prokázat vztah těchto nákladů ke konkrétní jízdě na místo výkonu práce a z místa výkonu práce nebo ke konkrétní jízdě s materiálem nebo hotovými výrobky.

Správní náklady

Správní náklady ve 4 % průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku, příspěvek na tyto náklady již není od 1. 1. 2018 poskytován paušálně.

Příspěvek na správní náklady bude zaměstnavatel prokazovat stejným způsobem jako ostatní náklady rozhodné pro zvýšení příspěvku podle § 78a. Stejně, jako v případě nákladů na přizpůsobení provozovny, jsou uznatelné pouze náklady nad rámec těch nákladů, jež by zaměstnavateli vznikly v případě zaměstnávání zaměstnanců bez zdravotního postižení.

Zvýšené správní náklady

To mohou být náklady vynaložené na

 • vedení personální, mzdové nebo sociální agendy zaměstnanců OZP
 • komunikaci se státními orgány a dalšími subjekty v souvislosti se zaměstnáváním OZP
 • nájemné za plochy pracovních, skladových nebo manipulačních prostor spojených se zaměstnáváním OZP
 • povinné revize zařízení, bez nichž nemohou být OZP zaměstnávány
 • povinné revize objektu sloužícího k zaměstnávání OZP, pokud je objekt ve vlastnictví zaměstnavatele
 • služby spojené s užíváním objektu
 • elektroinstalace, jejichž cena je zahrnována do nájemného
 • zvýšenou spotřebu energie a paliv spojenou se zaměstnáváním OZP

Nesplnění podmínek

Podle ustanovení §78a odstavce 10 zákona o zaměstnanosti je zaměstnavatel poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část povinen vrátit v případě, že bylo Úřadem práce ČR zjištěno, že zaměstnavatel přestal splňovat některou z podmínek stanovených pro uzavření dohody o uznání. O povinnosti vracení příspěvku vydává Úřad práce ČR rozhodnutí.

Zdroj foto: Pixabay.com

Tagy: chráněné pracovní místo, chráněný trh práce, příspěvek, zaměstnávání OZP, změny legislativy v zaměstnávání OZP