Znáte dobře ESF?

Vydáno 6.11.2015 Pomoc v domácnosti Pavla Jelínková

Zkratka ESF je obecně vnímána jako nástroj pomoci v sociální oblasti ze strany Evropy. ESF je Evropský sociální fond Evropské unie. Co to ale přesně je, proč vlastně vznikl a co je jeho obsahem a přínosem, obzvláště pro jednotlivce v Česku?

Znáte dobře ESF?

Evropský sociální fond (ESF) patří ke trojici strukturálních fondů Evropské unie. Strukturální fondy jsou fondy určeny k dosahování koheze – česky soudržnosti, a to především v oblasti ekonomické a sociální v rámci EU tak, že jsou některé projekty těmito fondy finančně dotovány.

Důvod vzniku ESF

Evropský sociální fond vznikl jako jeden z hlavních finančních nástrojů k realizaci sociálních projektů určitého zaměření a druhu. ESF jako takový je určen k podpoře neinvestičních projektů v oblastech, jako jsou sociální integrace, podpora zaměstnanosti, posílení systému vzdělávání, nebo třeba podpora rovných příležitostí na trhu práce.

Přídavné jméno sociální je tedy v pojmenování fondu směřováno k rozvoji projektů sociálního charakteru, jako je zaměstnanost a jeho navyšování – respektive snižování nezaměstnanosti, rovněž k podpoře sociálního začleňování osob do společnosti a také rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Přínosem ESF má být

 • pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • rovné příležitosti pro všechny při možnostech na trhu práce
 • zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce, tzv. sociální začleňování
 • celoživotní vzdělávání s přístupem pro všechny věkové skupiny obyvatel ČR
 • zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Evropský sociální fond konkrétně podporuje

 • rekvalifikace nezaměstnaných
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti a další znevýhodněné skupiny obyvatel
 • tvorbu inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance
 • podporu začínajícím OSVČ
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti
 • rozvoj vzdělávacích programů
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru a další

Evropský nástroj pro mikrofinancování

Zajímavou součástí ESF je evropský nástroj pro mikrofinancování, který Evropská unie spustila již před pěti lety pod názvem The European Progress Microfinance Facility (EPMF). Ten má jako „pododrůda“ ESF poskytovat malé úvěry osobám, které chtějí založit anebo více rozvinout své vlastní malé podnikání. Na EPMF bylo vyčleněno celkem 100 milionů EUR a je zde možnost opakovaného použití finančních prostředků.

EPMF žadatelům může poskytovat malé úvěry až do výše 25 tisíc eur při zahájení podnikání, jako je kupříkladu provoz butiku, restaurace, dílny, autodopravy, pekárny, nějaké místní výroby, pečovatelské služby, terénní sociální služby a mnohé další. EPMF je prvotně určen především k pomoci lidem, kteří by za běžných podmínek na úvěr nedosáhli, anebo měli k němu ztížený přístup díky situaci – nezaměstnaní, nebo věku – mladí nebo starší lidé, či pro svůj handicap a podobně. Podpora skrz EPMF může také být poskytnuta malým podnikům, tzv. mikropodnikům, čítajícím méně než 10 lidí.

 • Informace pro žadatele o úvěr včetně odpovědí na dotazy najdete v anglickém jazyce zde
 • Informace pro zájemce o poskytování mikroúvěrů v anglickým jazyce zde
 • Bohužel české verze dokumentů nejsou. Využijte překladač ke vložení textu zde

Zdroj foto: ESF

Tagy: EPMF, ESF, Evropský nástroj pro mikrofinancování, Evropský sociální fond